Offentlige og private muligheder

Hvis en ørelæge vurderer, at du har ukompliceret høretab, har du mulighed for at få udleveret høreapparat på en offentlig klinik eller i en privat høreapparatklinik. Det bestemmer du helt selv.

Uanset om du vælger offentlig eller privat udlevering, skal du inden eller efter, at du har fået foretaget en høreprøve til en praktiserende ørelæge. Her skal lægen bekræfte, at du har et behandlingskrævende høretab og dermed ret til behandling - evt. med offentligt tilskud.

Hvis du har besluttet, at du vil have behandling i det offentlige - f.eks. på et sygehus - vil ørelægen lave en henvisning dertil. Hvis du vil behandles på en privat klinik, får du en blanket af ørelægen, der dokumenterer, at du har ret til tilskud til høreapparatbehandling. I sidstnævnte tilfælde bestiller du selv tid hos den private høreklinik.

Hvis du fortryder dit valg af behandlingssted, skal du kontakte ørelægen, der har sendt henvisningen til offentlig høreapparatbehandling/udfyldt blanketten til privat høreapparatbehandling.

Ved et kompliceret høretab varetages høreapparatbehandlingen altid af en offentlig klinik.

Hvis en ørelæge vurderer, at du har et kompliceret høretab varetages høreapparatbehandlingen altid af en offentlig klinik.

Læs mere om de forskellige muligheder for at få høreapparat på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs Regionshospitalet Gødstrups guide til høreapparatbrugere.

Høreapparat fra en offentlig høreklinik

Hvis du vælger at få dit høreapparat på en offentlig klinik, er høreapparatet gratis. Valget af høreapparat vil ske ud fra dine behov og høretabets karakter. Du kan ikke frit vælge mellem alle høreapparater.

Høreapparatet er det offentliges ejendom, og du låner høreapparatet, så længe du har brug for det. Det skal tilbageleveres, hvis du ikke længere bruger det.

Offentlige klinikker i Region Midtjylland

Ventetid offentlige klinikker

Vær opmærksom på, at der til de offentlige klinikker er ventetid af varierende længde. Hos Sundhedsdatastyrelsen kan du finde nærmere oplysning om ventetiderne for høreundersøgelse og udlevering af høreapparat på offentlige klinikker.

Gå til Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside mitsygehusvalg.dk for at se ventetider

Høreapparatbehandling er omfattet af frit sygehusvalg og du kan derfor selv beslutte, hvor du ønsker behandling.

Høreapparat fra en privat høreklinik

Ønsker du at få udleveret høreapparater på en privat klinik, har du mulighed for at få tilskud til høreapparatbehandling og høreapparater. Tilskuddet dækker din betaling helt eller delvist, alt efter hvilken løsning du vælger.

Bemærk, at den private klinik er forpligtet til at oplyse, om du kan få høreapparater, der er fuldt dækket af det offentlige tilskud.

Høreapparatet er omfattet af købelovens bestemmelser om garanti og reklamationsret.

Hvis du vælger en privat høreklinik, har du mulighed for at få tilskud til høreapparatbehandling og høreapparater.
Tilskuddet udgør i 2024:

 • 4.386 kr. for behandling af 1. øre,
 • 2.418 kr. for behandling af 2. øre.

Det vil sige et tilskud i 2024 på i alt 6.804 kr. for behandling af begge ører. Tilskuddet dækker således høreprøve, tilpasning og service i fire år, garanti samt prisen på høreapparatet op til 2.000 kr. pr. apparat.

Vælger du et høreapparat til mere end 2.000 kr., skal du selv betale merprisen.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre de faktiske omkostninger og afhænger ikke af din indkomst. Udbetaling af tilskud finder sted mellem forhandleren af høreapparatet og regionen. Tilskuddet reguleres hvert år af Sundheds- og Ældreministeriet.

Du ejer selv høreapparatet og skal ikke levere det tilbage.

For pensionister er der i nogle tilfælde mulighed for at få helbredstillæg fra bopælskommunen til hel eller delvis dækning af en eventuel egenbetaling, der ligger udover det regionale tilskud. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den private klinik eller borgerservice i din kommune.

Betingelserne for at få tilskud til høreapparatbehandling på private klinikker er:

 • at klinikken er godkendt efter Sundheds- og Ældreministeriets regler
 • at du har fået en henvisning fra en ørelæge, hvis det er første gang, du skal have høreapparat
 • at det er mindst fire år siden, du sidst har fået høreapparat. I det tilfælde kræves ikke ny henvisning fra en ørelæge
 • at du er fyldt 18 år

Private klinikker i Region Midtjylland

Der findes private høreklinikker i alle større byer i hele regionen. Du kan finde alle private og offentlige høreklinikker på: www.audiologi.dk

Ventetid private klinikker

Der er generelt ingen eller meget kort ventetid på privat behandling.

Hørevejleder i kommunen

Du kan kontakte din hørevejleder i kommunen, hvis

 • du har brug for hjælp til at vedligeholde eller betjene dit høreapparat,
 • du har ønske om at få afklaret, om du kan få supplerende hjælpemidler, fx forstærkertelefon, teleslynge m.v.
 • du har brug for undervisning i, hvordan du bedst kommunikerer ved hjælp af høreapparat
 • høreapparatet går i stykker
 • du har andre høreproblemer.

Tilskud til transport

Du kan i nogle tilfælle få tilskud til transport eller blive transporteret til høreklinikken.

Kontakt kørselskontoret i Holstebro, tlf. 7023 6248, og få vejledning.

Læs mere om regionens kørselregler

Der ydes ikke tilskud eller transport til en privat høreklinik.

 

Når du skal have udskiftet dit gamle høreapparat

Privatudleveret høreapparat

Er dit høreapparat udleveret gennem en privat høreklinik, har du mulighed for at købe et nyt med offentligt tilskud, hvis du har haft dit høreapparat i mere end 4 år.

Der kan i nogle tilfælde gives tilskud til nyt høreapparat inden, der er gået 4 år. F.eks. hvis dit høretab ændrer sig markant eller dit høreapparatet er gået tabt.

Hvis du bruger en privat leverandør, skal du underskrive en tro- og loveerklæring på, at

 • der er indtruffet en markant forringelse af hørelsen. Forringelsen skal være konstateret af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme
 • legemlige forandringer, f.eks. af dit øres form, eller slitage umuliggør anvendelsen af høreapparatet
 • høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende

Tro- og loveerklæringen udfyldes af din høreapparatklinik og underskrives af dig. Tro- og loveerklæringen fremsender leverandøren til Region Midtjylland vedhæftet den elektroniske faktura.

Offentligt udleveret høreapparat

Har du et høreapparat, som er udleveret af det offentlige, har du mulighed for at få et nyt efter 4 år. Du kan blive skrevet på ventelisten efter 4 år.

Du har mulighed for at få et nyt apparat inden de 4 år er gået, hvis dit høretab ændrer sig markant, høreapparatet er gået tabt eller det ikke længere passer til dig, fordi der er sket ændringer i dit øres form.

Hvis du har behov for et nyt høreapparat, skal du henvende dig til den høreklinik, hvor du fik udleveret høreapparatet.

Batterier

Batterier til høreapparater er gratis. Henvendelse sker til Oticon, tlf.nr. 3226 9098 eller via www.oticon.dk/batterier.

Desuden har nogle kommuner forskellige udleveringssteder. Hvis du er i tvivl om, hvor du får dine batterier, kan du kontakte dit lokale kommunikationscenter og eventuelt borgerservice i din kommune.